9.třída

06.09.2014 07:11

—————

Zpět


TEST UNIT 3

Co má umět

1. Minulé časy : průběhový x prostý
Example:  When I was waiting for the school bus, my friend saw me. (wait, see) 
1. While I _____________ with my friend yesterday, we ______________ an accident. (shop, see) 
2. The girl _____________ and she ____________ the woman. (not look, hit) 
3. While I _____________ to the radio, I _____________ a news report about the accident. (listen, hear)
 
2. Slovní zásoba - přírodní neštěstí
( an earthquake     a flood     lightning     an avalanche     an explosion     a tornado )
1. I couldn´t go skiing because there was __________________ on the mountain. 
2. _____________ brings very strong winds. 
3. _____________ is on the sky when it rains.
4. It brakes down the buildings. It´s ___________________ .
5. If there is ______________ , the people have to travel by boat. 
6. There was a loud _____________ in a car park yesterday and everyone ran away.
3. Poznat chybu ve větě = vyměnit nesprávné slovo za správné
Example : She took on her best clothes. She put on her best clothes. 
1. I made a photograph of my family. ___________________________________________ 
2. Peter is making his homework now. ___________________________________________ 
3. I always wash my teeth before I go to bed. ___________________________________________ 
4. They look TV in the evening. ___________________________________________
5. I do the bus to school. ___________________________________________ 
6. He put an email. ___________________________________________
4. Tvořit otázku k dané odpovědi (např.detektivní výslech)
____________________________________________? At 7 o'clock  I was walking to school.   
                                                                              
____________________________________________?  I saw a strange man.
 
____________________________________________ ? A black jacket and jeans.
 
_____________________________________________ ? He ran into the post office.
 
5. Popsat situaci dle obrázků.
např. Když Jana koukala na TV, zazvonil telefon. Volal jí její kamarád.
        Když Petr fotografoval v ZOO, uviděl malou opici. Opice mu sebrala čepici.
 

TEST UNIT 4

Co má umět

1) užití určitých a neurčiých členů
 
 
2) povely k navigování dle mapy
 
 
3) neurčitá zájmena
 
 
4) nová nepravidelná slovesa
 
 
5) slovní zásobu lekce 4 (A,B,C,D, Culture)
 

 

TEST UNIT 5

Co mám umět : 

1) Předpřítomný čas - otázka + odpověď

they /ever /meet /Beyonce  -  

no /but /they /meet /Madonna -

 

he /ever/ see / a UFO -

no /but /he /see /an alien -

 

2) Podle informací z tabulky popsat něčí zkušenosti

Tim - fly to the Moon, write a comic, meet a famous person

Tim ..........................................................................

Tim ..........................................................................

Tim ..........................................................................

 

3) Pořádek slov ve větě

never/have /we/visited/ the Eiffel Tower

....................................................................................................................................

why/ tried/hockey/playing/never/you/have/?/

.....................................................................................................................................

sports/played/ you/have/which/?/

.....................................................................................................................................

won/my /just/ brother/has/ a race

 

4) Oprav špatná spojení (vyber správnou možnost)

play karate - make karate - do karate

beat football match - win football match - conquer football match

look a film - watch a film - view a film

do football - play football -  make football 

 smoke cigarettes -  walk cigarettes -  cook cigarettes

 

5) Slovní zásoba

clean -                                                     pick up -

rubbish dump-                                         decompose

fine -                                                        bring -               

oxygen -                                                   tin - 

TEST UNIT 6

1. MĚL BYS/NEMĚL BYS - SHOULD/SHOULDN´T //
A. Do you know any swimming pool rules ?
-
-
-
 
B. Mountain rules.
-
-
-
 
 
2. MUSET/NESMĚT/NEMUSET  - MUST/MUSTN´T/DON´T HAVE TO
A. School rules
-
-
-
 
B. My rules at home.
-
-
-
 
 
3. Frázová slovesa - phrasal verbs
Complete with :  UP ,  OUT,  DOWN,  FOR,  UP,  OFF,  OUT,  ON,  OUT     and make sentences.
 
pick ____  ,  come ____,  look ____,  switch ___ , get ___ , get ____, sit ____ , try ____
 
 
 
4. Zdravotní problémy a rady - Healthy problems and advice
Match and give advice:
 
SORE                               HOT
TOO                                 ACHE
BACK                               EYES
HEAD                               HURTS 
TOOTH                             ACHE
 
5. SLOVNÍ ZÁSOBA
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY                                                            ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
a) lék                                                                                       a) sanita
b) lék proti bolesti                                                                    b) zdravotník 
c) bolest zubů                                                                          c) požární služba  
d) bolest hlavy                                                                         b) pobřežní hlídka
e) bolení v krku                                                                        e) letecká záchranná služba
e) záda                                                                                    f) policie    
f) koleno                                                                                  g) horská záchranná služba
g) hladový                                                                                h) bezepečností pás v autě
h) žíznivý